لطفا منتظر بمانید ..

روز قبل
پرواز رفت از {{ExflightSearch.fromCity}} به {{ExflightSearch.toCity}} تاریخ {{ExflightSearch.fromDate}}
پرواز برگشت از {{ExflightSearch.to}} به {{ExflightSearch.from}} تاریخ {{ExflightSearch.ToDate}}
روز بعد
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airportf}}
رفت برگشت بدون توقف {{flight.outboundStops}} توقف بدون توقف {{flight.returnStops}} توقف
{{FlighTimecalculate(router.legs,2)}} {{FlighTimecalculate(router.legs,1)}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

چارتر
{{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airportf}}
{{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{{getFlightName(leg.OperatingAirline.Code)}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}}
نرخ هر نفر {{flight.adultPrice/1000 | currency : " " : 3 }} تومان

موردی یافت نشد
موردی یافت نشد
رزرو پرواز
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[0].DepartureDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[0].DepartureAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[0].DepartureAirportLocationCode).airportf}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).data}}
{{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}}
{{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt ({{router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode}}) {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).dataf}} - فرودگاه {{cityGetName(router.legs[router.legs.length - 1].ArrivalAirportLocationCode).airportf}}
{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{getFlightName(router.legs[0].OperatingAirline.Code)}}

{{router.legs[0].FlightNumberComplate}} {{FlightsReserve.Class}}

{{router.legs[0].OperatingAirline.Code}}{{router.legs[0].OperatingAirline.FlightNumber}} {{router.legs[0].OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(router.legs[0].CabinClassCode)}}

{{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).dataf}} {{leg.DepartureDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.DepartureDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.DepartureDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.DepartureAirportLocationCode).airportf}}
{{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'HH:mm'}} {{leg.ArrivalDateTime | date:'EEE'}} , {{leg.ArrivalDateTime | date:'d MMM'}} {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airport}} Apt فرودگاه {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).airportf}}

{getFlightName(leg.OperatingAirline.Code)}} {{getFlightName(leg.OperatingAirline.Code)}}

{{leg.FlightNumberComplate}} {{flight.Class}}

{{leg.OperatingAirline.Code}}{{leg.OperatingAirline.FlightNumber}} {{leg.OperatingAirline.Equipment}} {{change_cabinType(leg.CabinClassCode)}}

{{WaittingTime(leg.ArrivalDateTime,router.legs[$index+1].DepartureDateTime)}} توقف در {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).data}} - {{cityGetName(leg.ArrivalAirportLocationCode).dataf}}
نرخ هر نفر {{FlightsReserve.adultPrice/1000 | currency : " " : 3 }} تومان
نوع مسافر قیمت پایه تخفیف جمع کل
بزرگسال {{FlightsReserve.adultPrice/1000 | currency : " " : 3 }} ( * {{AdultCount}}) تومان 0 ( * {{AdultCount}}) {{(FlightsReserve.adultPrice/1000)*AdultCount | currency : " " : 3 }} تومان
کودک {{FlightsReserve.childPrice/1000 | currency : " " : 3 }} ( * {{ChildCount}}) تومان 0 ( * {{ChildCount}}) {{(FlightsReserve.childPrice/1000)*ChildCount | currency : " " : 3 }} تومان
خردسال {{FlightsReserve.infantPrice/1000 | currency : " " : 3 }} ( * {{InfantCount}}) تومان 0 ( * {{InfantCount}}) {{(FlightsReserve.infantPrice/1000)*InfantCount | currency : " " : 3 }} تومان

جمع کل قابل پرداخت : {{ Prices/1000 | currency : " " : 3}} تومان

مسافر بزرگسال
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
مسافر کودک
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
{{n}}
مسافر نوزاد
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
  • {{country.persian}} - {{country.fullname}}
اطلاعات تماس
قبل از زدن دکمه ثبت و ادامه قوانین رزرو اینترنتی را مطالعه نمودم و آن را قبول دارم.
اطلاعات مسافرین
مبدا مقصد تاریخ حرکت ساعت شرکت هواپیمایی کلاس پرواز شماره پرواز
{{confirm.outbound.from}} {{confirm.outbound.to}} {{confirm.outbound.date}} {{confirm.outbound.tdate}} {{confirm.outbound.airline}} {{confirm.outbound.class}} {{confirm.outbound.flight_number}}
مبدا مقصد تاریخ حرکت ساعت شرکت هواپیمایی کلاس پرواز شماره پرواز
{{confirm.return.from}} {{confirm.return.to}} {{confirm.return.date}} {{confirm.return.tdate}} {{confirm.return.airline}} {{confirm.return.class}} {{confirm.return.flight_number}}
ردیف نوع مسافر نام و نام خانوادگی انگلیسی تاریخ تولد کدملی / شماره پاسپورت مبلغ (تومان)
{{n+1}} {{confirm.passengers.typep[n]}} {{confirm.passengers.name[n]}} {{confirm.passengers.family[n]}} {{confirm.passengers.birthday[n]}} {{confirm.passengers.passport_number[n]}}/{{confirm.passengers.nid[n]}} {{confirm.passengers.finalprice[n]/10 | fee}} تومان
تلفن همراه {{confirm.cellphone}} پست الکترونیک {{confirm.email}}
قابل پرداخت : {{(confirm.sumfinalprice)/10 | fee }} (تومان)
ادامه
موجودی : {{(confirm.wallet)/10000 | currency : " " : 3}} تومان
اعتبار : {{(confirm.etebar)/10000 | currency : " " : 3}}
کسر از کیف پول

لطفا تیک تایید اطلاعات را بزنید.